Đánh giá Shock Hosting – ‎Datacenter tại Astralia

Đánh giá Shock Hosting – ‎Datacenter tại Astralia

Vừa rồi tôi có 1 khách hàng cần mua VPS tại Astralia nên có tìm hiểu qua 1 số nhà cung cấp tại Astralia, sau khi thử nghiệm rất nhiều nhà cung cấp thì tôi chọn Shock Hosting và dưới đây là một số thông tin tại Shock Hosting mà bạn có thể tham khảo nếu muốn mua VPS tại Úc

Nhà cung cấp này được tôi tìm và tham khảo ở 2 nơi, 1 là hỏi bạn bè trên Facebook, 2 là tham khảo trên 1 forum ở nước ngoài và 1 sell bên Shock Hosting chủ động liên hệ với tôi và cho 1 offer rất hấp dẫn là pay 1 tháng, miễn phí 6 tháng =)) ban đầu tôi khá nghi ngờ về offer này nhưng tôi check kỹ thì an tâm sử sử dụng Shock Hosting .

Thực ra lúc bên Shock Hosting liên hệ thì mình đang sử dụng Vultr, tuy nhiên Vultr bên AU khá tệ nên mình mới bị lay động bởi offer kia haha

Ở ÚC mình đã thử qua.

– Vultr
– DO
– Linode
– Amazon Lightsail

Nhưng cảm thấy không ổn nên mình mới thử qua với Shock Hosting

Gói VPS mình sử dụng tại Shock Hosting là:

SSD-KVM-12GB

 • 6 Cores
 • 12 GB RAM
 • 180 GB SSD
 • 12 TB Bandwidth
 • 1 Gbps Uplink

Dưới đây là thông số test Shock Hosting bằng các script thông dụng.

Test với Yet-Another-Bench-Script

[root@cocogifts ~]# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-04-23          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Aug 7 15:32:27 EDT 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 5 days, 8 hours, 56 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 6 @ 3199.994 MHz
AES-NI   : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 11.5 GiB
Swap    : 512.0 MiB
Disk    : 176.7 GiB
Distro   : AlmaLinux 8.3 (Purple Manul)
Kernel   : 4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Shock Hosting LLC
ASN    : AS395092 Shock Hosting LLC
Host    : Shock Hosting LLC
Location  : Mascot, New South Wales (NSW)
Country  : Australia

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 196.28 MB/s (49.0k) | 531.81 MB/s  (8.3k)
Write   | 196.80 MB/s (49.2k) | 534.61 MB/s  (8.3k)
Total   | 393.09 MB/s (98.2k) | 1.06 GB/s  (16.6k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 391.65 MB/s  (764) | 396.24 MB/s  (386)
Write   | 412.46 MB/s  (805) | 422.63 MB/s  (412)
Total   | 804.12 MB/s  (1.5k) | 818.87 MB/s  (798)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 346 Mbits/sec  | busy      | 258 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 245 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 539 Mbits/sec  | busy      | 260 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | 127 Mbits/sec  | 357 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 493 Mbits/sec  | busy      | 209 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 594 Mbits/sec  | 85.6 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 587 Mbits/sec  | 147 Mbits/sec  | 213 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 437 Mbits/sec  | 29.9 Mbits/sec | 258 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 253 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | 392 Mbits/sec  | 260 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | 95.7 Mbits/sec | 357 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 61.8 Mbits/sec | busy      | 208 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 603 Mbits/sec  | 81.9 Mbits/sec | 239 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 607 Mbits/sec  | 83.1 Mbits/sec | 213 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 536
Multi Core   | 2031
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2184048

YABS completed in 22 min 9 sec

Test với bench.monster

[root@cocogifts ~]# curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia
---------------------------------------------------------------------------
 Region: Asia https://bench.monster v.1.6.0 2023-07-29
 Usage : curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia
---------------------------------------------------------------------------
 OS      : AlmaLinux 8.3 (64 Bit)
 Virt/Kernel : KVM / 4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64
 CPU Model  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores  : 6 @ 3199.994 MHz x86_64 16384 KB Cache
 CPU Flags  : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
 Load Average : 0.16, 0.04, 0.01
 Total Space : 177G (3.2G ~2% used)
 Total RAM  : 11801 MB (433 MB + 594 MB Buff in use)
 Total SWAP  : 511 MB (0 MB in use)
 Uptime    : 0 days 0:24
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP  : AS395092, Shock Hosting LLC
 Organization : Shock
 Location   : Sydney, Australia / AU
 Region    : New South Wales
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v5 CPU Benchmark:

 Single Core : 709 (VERY GOOD)
  Multi Core : 3792

 ## IO Test

 CPU Speed:
  bzip2   : 105 MB/s
  sha256   : 251 MB/s
  md5sum   : 522 MB/s

 RAM Speed:
  Avg. write : 1843.2 MB/s
  Avg. read : 5495.5 MB/s

 Disk Speed:
  1st run  : 420 MB/s
  2nd run  : 426 MB/s
  3rd run  : 361 MB/s
  -----------------------
  Average  : 402.3 MB/s

 ## Asia Speedtest.net

 Location             Upload      Download     Ping
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby              610.98 Mbit/s  904.41 Mbit/s  2.842 ms
---------------------------------------------------------------------------
 India, New Delhi (Weebo)     22.65 Mbit/s   63.90 Mbit/s  281.332 ms
 India, Mumbai (OneBroadband)   59.27 Mbit/s   114.75 Mbit/s  250.922 ms
 Sri Lanka, Colombo (Telecom PLC) 19.01 Mbit/s   50.15 Mbit/s  340.967 ms
 Pakistan, Islamabad (Telenor)  44.26 Mbit/s   156.90 Mbit/s  220.065 ms
 Bangladesh, Dhaka (Skytel)    93.94 Mbit/s   2.01 Mbit/s   296.807 ms
 Bhutan, Thimphu (Bhutan Telecom) 20.37 Mbit/s   37.69 Mbit/s  286.778 ms
 Myanmar, Yangon (5BB Broadband) 130.93 Mbit/s  198.63 Mbit/s  139.487 ms
 Laos, Vientaine (Mangkone)    104.80 Mbit/s  189.06 Mbit/s  126.855 ms
 Thailand, Bangkok (CAT Telecom) 3.17 Mbit/s   117.09 Mbit/s  120.630 ms
 Cambodia, Phnom Penh (Smart)   65.86 Mbit/s   84.73 Mbit/s  231.643 ms
 Vietnam, Hanoi (Viettel)     130.52 Mbit/s  78.28 Mbit/s  149.457 ms
 Malaysia, Kuala Lumpur (Extreme) 20.87 Mbit/s   29.69 Mbit/s  291.928 ms
 Singapore (StarHub)       192.03 Mbit/s  80.90 Mbit/s   95.325 ms
 Indonesia, Jakarta (Desnet)   5.97 Mbit/s   8.05 Mbit/s   233.401 ms
 Philippines, Manila (Globe Tel) 38.44 Mbit/s   33.01 Mbit/s  170.612 ms
 Hong Kong (fdcservers)      143.83 Mbit/s  96.62 Mbit/s  128.576 ms
 Taiwan, Taipei (TAIFO)      14.14 Mbit/s   24.89 Mbit/s  216.154 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)    103.09 Mbit/s  97.54 Mbit/s  115.119 ms
---------------------------------------------------------------------------

Thực tế test bằng scipt không bằng Vultr nhưng chạy ứng dụng thực tế cảm thấy Vultr khá tệ.

Shock Hosting hỗ trợ như thế nào

Shock Hosting hỗ trợ rất nhanh chóng, so với 1 số nhà cung cấp khác tôi đang sử dụng thì Shock Hosting hỗ trợ nhanh và thân thiện. Tôi có gửi 2 ticket để nhờ hỗ trợ và nhận được phản hồi sớm khoảng 15-30 phút sẽ nhận được phản hồi và trả lời rất nhanh để giải quyết vấn đề.

Shock Hosting hỗ trợ khởi tạo VPS và quản lý (thêm, xoá VPS tự động) dễ dàng tại https://vps.shockhosting.net/

Danh sách datacenter của Shock Hosting

Shock Hosting có trung tâm dữ liệu tại

 • Piscataway, NJ
 • Los Angeles, CA
 • West Chicago, IL
 • Dallas, TX
 • Jacksonville, FL
 • Denver, CO
 • Coventry, UK
 • Amsterdam, NL
 • Sydney, AU
 • Tokyo, JP
 • Singapore, SG

Tại Singapore bạn cũng có thể xem thông số test như sau

Provider   : Shock Hosting
Type/Plan   : SSD-KVM-2GB
Processor   : Intel Xeon High Frequency
Num of Core(s): 1 Cores
Memory    : 2 GB
Storage    : 30 GB NVMe
Bandwidth   : 2 TB @ 1 Gbps
Location   : Singapore
Price     : 4.99 USD

Test với Bench.sh

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2022-06-01
 Usage       : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores     : 1 @ 3200.006 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : Disabled
 VM-x/AMD-V     : Disabled
 Total Disk     : 29.0 GB (3.3 GB Used)
 Total Mem     : 1.9 GB (65.7 MB Used)
 Total Swap     : 512.0 MB (3.8 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 1 hour 53 min
 Load average    : 0.86, 0.64, 0.73
 OS         : Ubuntu 20.04.6 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.4.0-146-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 Organization    : AS395092 Shock Hosting LLC
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 711 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 662 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 793 MB/s
 I/O Speed(average) : 722.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency
 Speedtest.net  458.15 Mbps    836.00 Mbps     199.53 ms
 Los Angeles, US 491.64 Mbps    584.93 Mbps     182.82 ms
 Dallas, US    425.24 Mbps    572.58 Mbps     203.16 ms
 Montreal, CA   164.83 Mbps    901.26 Mbps     256.63 ms
 Paris, FR    389.01 Mbps    553.63 Mbps     243.00 ms
 Amsterdam, NL  544.78 Mbps    545.16 Mbps     159.54 ms
 Shanghai, CN   0.89 Mbps     554.23 Mbps     215.12 ms
 Nanjing, CN   272.85 Mbps    469.38 Mbps     310.33 ms
 Hongkong, CN   917.09 Mbps    947.33 Mbps     34.34 ms
 Singapore, SG  914.66 Mbps    941.17 Mbps     1.25 ms
 Tokyo, JP    860.38 Mbps    842.00 Mbps     66.75 ms
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 5 min 53 sec
 Timestamp     : 2023-03-30 18:11:12 BST
----------------------------------------------------------------------

Test với Yet Another Bench Script (YABS)

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-03-24          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu 30 Mar 2023 05:37:04 PM BST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 1 hours, 47 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 3200.006 MHz
AES-NI   : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 512.0 MiB
Disk    : 29.0 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04.6 LTS
Kernel   : 5.4.0-146-generic
VM Type  : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Shock Hosting LLC
ASN    : AS395092 Shock Hosting LLC
Host    : Shock Hosting LLC
Location  : Singapore, North West (03)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 238.59 MB/s (59.6k) | 2.97 GB/s  (46.5k)
Write   | 239.22 MB/s (59.8k) | 2.99 GB/s  (46.8k)
Total   | 477.81 MB/s (119.4k) | 5.97 GB/s  (93.3k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 6.67 GB/s  (13.0k) | 7.02 GB/s   (6.8k)
Write   | 7.03 GB/s  (13.7k) | 7.49 GB/s   (7.3k)
Total   | 13.70 GB/s  (26.7k) | 14.51 GB/s  (14.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 451 Mbits/sec  | 328 Mbits/sec  | 225 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 752 Mbits/sec  | 206 Mbits/sec  | 209 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 663 Mbits/sec  | busy      | 243 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 749 Mbits/sec  | 381 Mbits/sec  | 187 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 580 Mbits/sec  | 208 Mbits/sec  | 245 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 635 Mbits/sec  | 212 Mbits/sec  | 213 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | busy      | 173 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 573 Mbits/sec  | 129 Mbits/sec  | 226 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | busy      | 147 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | busy      | 243 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 664 Mbits/sec  | 299 Mbits/sec  | 186 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 255 Mbits/sec  | 211 Mbits/sec  | 277 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 711 Mbits/sec  | 301 Mbits/sec  | 213 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 770 Mbits/sec  | 199 Mbits/sec  | 171 ms

YABS completed in 8 min 15 sec

Kết luận

Tại ÚC mình sử dụng nhiều nhà cung cấp nhưng không hài lòng so với bên Singapore, đến cả Shock Hosting mình vẫn không hài lòng về mặt hiệu suất nhưng chưa tìm được nhà cung cấp nào tốt hơn nên vẫn sẽ tiếp tục sử dụng.

Ở trên mình quên nhắc đến giá bán tại Shock Hosting nhỉ?!

Giá VPS tại Shock Hosting cạnh tranh hơn rất nhiều nhà cung cấp khác, chi tiết bạn có thể xem tại https://shockhosting.net/vps nhé.

Hy vọng 1 số thông tin ở trên sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]