Đánh giá VPS EasyVM – Singapore

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]

Lang thang trên 1 số forum thì mình nhìn thấy EasyVM VPS, thấy 1 số người nước ngoài đánh giá VPS này tốt và mình cũng muốn đổi máy chủ cho 1 số khách nên sẽ đăng ký dùng thử 1 tháng xem thế nào. Và mình nhận được kết quả dưới đây, bạn có thể theo dõi nhé.

Đánh giá chung EasyVM hỗ trợ cài đặt VPS nhanh chóng và rất dễ sử dụng tuy nhiên hiệu suất khi test với công cụ test mình cảm thấy khá tốt nhưng chưa hài lòng 100%.

Hình dưới là giao diện quản lý VPS của EasyVM , tạo mới vps, khởi động lại đều thân thiện.

Tracert xem kết quả ra sao, nhìn chung không đi lòng vòng như này là tốt.

Kết quả test với Yet-Another-Bench-Script

Phần test Block Size | 4k (IOPS) và 64k (IOPS) không hiểu sao thấy khá tù.

root@172:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-04-23          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Aug 1 01:51:46 +07 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 1 hours, 10 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 1 @ 3792.874 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 48.4 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel   : 5.15.0-78-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : LayerBridge
ASN    : AS136557 Host Universal Pty Ltd
Host    : Aquatic Tech LLC
Location  : Singapore, North West (03)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 7.99 MB/s   (1.9k) | 128.12 MB/s  (2.0k)
Write   | 8.02 MB/s   (2.0k) | 128.79 MB/s  (2.0k)
Total   | 16.01 MB/s  (4.0k) | 256.92 MB/s  (4.0k)
      |           |
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ----
Read    | 667.38 MB/s  (1.3k) | 683.81 MB/s  (667)
Write   | 702.85 MB/s  (1.3k) | 729.35 MB/s  (712)
Total   | 1.37 GB/s   (2.6k) | 1.41 GB/s   (1.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping
-----      | -----           | ----      | ----      | ----
Clouvider    | London, UK (10G)     | 813 Mbits/sec  | 847 Mbits/sec  | 162 ms
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 826 Mbits/sec  | 835 Mbits/sec  | 168 ms
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 832 Mbits/sec  | busy      | 166 ms
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 872 Mbits/sec  | 867 Mbits/sec  | 119 ms
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 361 Mbits/sec  | 51.9 Mbits/sec | 252 ms
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 707 Mbits/sec  | 755 Mbits/sec  | 201 ms
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 794 Mbits/sec  | busy      | 172 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value
        |
Single Core   | 1608
Multi Core   | 1606
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2104796

YABS completed in 12 min 51 sec

Test với tocdo.net

CPU tốt và I/O tốt tuy nhiên Write IOPS : 669 thì ổ cứng có vấn đề.

root@172:~# curl -Lso- tocdo.net | bash
Please wait...
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC-Rome Processor
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 3792.874 MHz
Total size of Disk  : 49.1 GB (2.2 GB Used)
Total amount of Mem : 3889 MB (291 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 14 min
Load average     : 0.22, 0.40, 0.30
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-71-generic
Virt         : kvm
Date         : Tue Aug 1 00:27:59 +07 2023

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.2 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.2 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.2 GB/s
Average       : 1228.8 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 8221kB/s
Read IOPS      : 2006
Write performance  : 2741kB/s
Write IOPS      : 669

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 3.23MB/s
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 14.7MB/s
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 14.2MB/s
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  25.6MB/s
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  111MB/s
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 10.9MB/s
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  34.9MB/s
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  17.2MB/s
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  34.6MB/s
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   38.8MB/s
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  59.8MB/s
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216
----------------------------------------------------------------------

Mình cũng lười gửi ticket hỏi kỹ thuật sao Write IOPS tệ như thế nên viết review sơ bộ để mọi người biết được ông EasyVM này như nào 😀

Có thắc mắc gì bạn có thể comment để trao đổi.

Cảm ơn.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (1 Votes)]