Cách xóa bỏ hoàn toàn OneDrive khỏi máy tính – Windows 10

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]

OneDrive là chức năng mặc định trên , tuy nhiên nếu bạn không sử dụng này của Microsoft thì có thể xóa chúng hoàn toàn khỏi Windows 10 một cách đơn giản mà www.thuthuat.vip trình bày trong bài viết này.

Tắt OneDrive trên Windows 10

Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R rồi nhập vào gpedit.msc rồi enter

Tiếp theo bạn chọn Administrative Templates > Windows Components > OneDrive

Tiếp theo bạn click đúp vào Prevent the usage of OneDrive for file storage

Tiếp đó bạn Enable > Apply > Ok

Như vậy là bạn đã tắt Onedrive trên Windows 10 thành công rồi.

Nếu bạn muốn xóa sổ hoàn toàn Onedrive thì có thể làm theo cách đơn giản dưới đây.

Xóa bỏ hoàn toàn Onedrive khỏi Windows 10

Bạn mở notepad lên và lưu đoạn mã sau đây dưới file có tên uninstall onedrive.cmd bạn nào không rành thì tải file này

@echo off
cls
set x86=”%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe”
set x64=”%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe”
echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 10 > NUL 2>&1
echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd “%USERPROFILE%\OneDrive” /Q /S > NUL 2>&1
rd “C:\OneDriveTemp” /Q /S > NUL 2>&1
rd “%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive” /Q /S > NUL 2>&1
rd “%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive” /Q /S > NUL 2>&1
echo Removing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE “HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /f > NUL 2>&1
REG DELETE “HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}” /f > NUL 2>&1
pause

Sau khi lưu lại file kia với tên .cmd hoặc download về thì bạn chạy file đó với quyền quản trị (run as administrator) như hình bên dưới

Chờ 1 lát để file kia chạy và bạn thấy thông báo như hình dưới đây là thành công.

Tiếp theo bạn vào regedit để xóa các khóa của Onedrive đi nữa là được

Nhấn Ctrl + F và tìm với từ khóa “OneDrive” và xóa các khóa của OneDrive

Cuối cùng, bạn truy cập vào thư mục Onedrive để và xóa chúng đi là bạn đã xóa hoàn toàn OneDrive khỏi Windows 10

Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết!
[0/5 - (0 Votes)]